Reg.No. A-38/BSC/04/05

Guru Deva Trust

shares

Øncw t_mÀUv sa¼Àjn¸v

10 A Class sjbÀ DÅ-hÀ Øncw t_mÀUv sa¼ÀBbn-cn-¡pw.
(kvs]-jy t_mÀUv sa¼À)

Øncw Iu¬kn-eÀ sa¼À

20 A Class sjbtdm AXn-\p-ap-I-fn-tem -sj-bdpItfm DÅ-hÀ Øncw Iu¬kn-eÀ sa¼-dm-bn-cn¡pw

{SÌv þt_mÀUv

Øncw t_mÀUv sa¼Àamcpw sXc-sª-Sp-¡-s¸-Sp¶ A Class
hn`mK-¯nse 5 t]cpw C Class hn`m-K-¯nse 2t]cpw DÄs¸-«-XmWv s{SÌv t_mÀUv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *