kzmKXw

Be-¸p-g- Pn-Ã-bnse lcn-¸m-Sn-\-Sp¯v Fcn-¡mhv {Kmaw tI{µ-am-¡n 2004-þ {]hÀ¯-\w- Xp-S-§nb Kpcp-tZ-hm-{SÌv ZoÀL-amb 10 kwh-Õ-c-§-fnse sshhn-[y-amÀ¶ tkh-\-§-fn-eq-sS, ià-amb ASn-¯-d-bpÅ Hcp alm {]Øm-\-am-bn-¯oÀ¶n-cn-¡p-I-bm-Wv. kXy-k-Ô-Xbpw hniz-kvX-Xbpw ssIap-X-epÅ Cu {]Øm\w Nph-Sp-d-¸n¨ FÃm taJ-e-I-fnepw A`n-am-\-I-c-amb t\«-§Ä…

IqSpX hnhc§Ä¡v

{]hÀ¯\§Ä

kvs]jy t_mÀUv sa¼Àjn¸v

5 Diamond sjbÀ ( A class) DÅ-hÀ Øncw t_mÀUv sa¼À (kvs]-jy t_mÀUv sa¼À) Bbn-cn¡pw.

{SÌv t_mÀUv

BPo-h-\m´ t_mÀUv sat¼gvkpw kvs]jy t_mÀUv sat¼gvkpw sXc-sª-Sp-¡-s¸-Sp¶ Diamond sjbÀ ( Aclass ) hn`m-K-¯nse 10 t]cpw, ¹män\w sjbÀ ( B class ) hn`m-K-¯nse 4 t]cpw, tKmÄU³ sjbÀ ( C class ) hn`m-K-¯nse 2 t]cpw DÄs¸-«-XmWv {Skväv t_mÀUv.
Special board membership

Any shareholder who has 5 Diamond shares (A Class) will become a permanent board member (special board member).

Trust Board

The board consists of life board members, special board members and elected members from among the other shareholders. The elected members of the board will consist of 10 diamond class members, 4 platinum class members and 2 golden class members.
{SÌv AwK-Xz¯n-\pÅ At]£m ^mdw
Uu¬temUv sN¿pI
The application form for the trust membership can be downloaded here…
downloaded now
Get in Touch
Find us on Facebook
Fcn-¡mhv Reg.No.46/2004, ImÀ¯n-I-¸-Ån, Be-¸pg, tIc-fw, 690516, Ph: 0479 2480899, 2480900
Menu